Browsing: Subdomain

บทสรุปจากบทความของ Moz (ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง SEO) ที่ได้ทำการศึกษาและทดสอบเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างคุณภาพของ Brand บนเว็บไซต์กับจำนวน Backlink ที่เว็บไซต์นั้นมี และความสามารถในการเพิ่ม Ranking factor (ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการทำให้เว็บไซต์สามารถติด Ranking บน Google ได้)